فرش 700

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • تندیس آبی

  شروع قیمت از: 480,000 تومان

    درجه یک ممتاز شانه 700 شانه تراکم 2000 تعداد گره در متر مربع 595000 تعداد پایل در متر مربع…

 • تندیس سرمه ای

  شروع قیمت از: 480,000 تومان

    درجه یک ممتاز شانه 700 شانه تراکم 2000 تعداد گره در متر مربع 595000 تعداد پایل در متر مربع…

 • تندیس کرم

  شروع قیمت از: 480,000 تومان

    درجه یک ممتاز شانه 700 شانه تراکم 2000 تعداد گره در متر مربع 595000 تعداد پایل در متر مربع…

 • دریان سرمه

  شروع قیمت از: 550,000 تومان

    درجه یک ممتاز شانه 700 شانه تراکم 2550 تعداد گره در متر مربع 595000 تعداد پایل در متر مربع…

 • شاه پسند گردویی

  شروع قیمت از: 550,000 تومان

    درجه یک ممتاز شانه 700 شانه تراکم 2550 تعداد گره در متر مربع 595000 تعداد پایل در متر مربع…

 • عرفان

  شروع قیمت از: 480,000 تومان

    درجه یک ممتاز شانه 700 شانه تراکم 2000 تعداد گره در متر مربع 595000 تعداد پایل در متر مربع…

 • فاخر

  شروع قیمت از: 550,000 تومان

    درجه یک ممتاز شانه 700 شانه تراکم 2550 تعداد گره در متر مربع 595000 تعداد پایل در متر مربع…

 • ماهی سرمه ای

  شروع قیمت از: 550,000 تومان

    درجه یک ممتاز شانه 700 شانه تراکم 2550 تعداد گره در متر مربع 595000 تعداد پایل در متر مربع…

 • نازلی آبی

  شروع قیمت از: 480,000 تومان

    درجه یک ممتاز شانه 700 شانه تراکم 2000 تعداد گره در متر مربع 595000 تعداد پایل در متر مربع…

 • نازلی سرمه ای

  شروع قیمت از: 480,000 تومان

    درجه یک ممتاز شانه 700 شانه تراکم 2000 تعداد گره در متر مربع 595000 تعداد پایل در متر مربع…

 • پرهام

  شروع قیمت از: 480,000 تومان

    درجه یک ممتاز شانه 700 شانه تراکم 2000 تعداد گره در متر مربع 595000 تعداد پایل در متر مربع…

 • پرهام سرمه ای

  شروع قیمت از: 480,000 تومان

  درجه یک ممتاز شانه 700 شانه تراکم 2000 تعداد گره در متر مربع 595000 تعداد پایل در متر مربع 1190000…